Alle priser er inkl. mva
Alle priser er eks. mva

Retur og reklamasjon


Reklamasjoner

Etter mottakelsen av varene skal kjøper omgående undersøke disse.
Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart og senest 30 dager etter varens mottakelse, reklamere skriftlig til vår kundeservice.

Hvis ikke reklamasjon skjer innen rett tid, anses leveransen for godkjent.

Ved rettidig reklamasjon har selger utbedringsplikt og rett etter betingelsene i punktet om Utbedring av fabrikasjonsfeil ved maskiner, installasjoner o.l.

Returer

Vi tilbyr gratis retur uansett årsak i de første 30 dagene. Ved godkjent retur skal alltid selgers transportør benyttes.
Selger aksepterer ikke at andre transport metoder benyttes. Varereturer som skyldes feil forårsaket av kjøper (etter de første 30 dagene),
belastes for frakt og håndtering med 150 kroner.
Om ikke varer returneres i originalemballasjen, kan selger fratrekke sine kostnader for å gjøre varen fullt salgbar (etter de første 30 dagene.

Ansvar

Selger er ikke ansvarlig for konsekvensskader oppstått ved bruk av de solgte maskiner/varer.

Selger er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår når overleverte instruksjoner eller bruksanvisning ikke følges,
eller ved anvendelse av andre deler eller tilbehør enn originaldeler, eller tilbehør som ikke er godkjent av selger; ved forsømt vedlikehold,
ved uforsvarlig oppbevaring eller behandling, ved ureglementert inngrep, feilaktig montering utført av andre enn selger,
reparasjon utført av reparatør som ikke er anvist av selger, samt ved større elektriske spenningsvariasjoner eller andre elektriske forstyrrelser.

Selgers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til varens kostende.

Voldgift

I tilfelle uenighet om forståelsen av disse betingelsene, skal tvisten henvises til en voldgiftsrett på tre medlemmer,
hvor hver part oppnevner 1 representant, og den tredje oppnevnes av den bransjeforening under hvis arbeidsområde maskinen/varer hører.
Tvister avgjøres i Oslo og norsk rett gjelder.

Om voldgiftsrettens sammensetning og saksbehandling gjelder forøvrig bestemmelsene i tvml. kpt. 32.